กฎระเบียบที่ควรรู้


การจัดตั้งธุรกิจ

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท

การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด (A/S) หรือบริษัทเอกชนจำกัด (ApS) ที่สะดวกที่สุด คือ การจดทะเบียนออนไลน์ที่
http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed

อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบออนไลน์จะจำกัดเฉพาะผู้ที่มี NemID digital signature ของเดนมาร์ก เช่น บริษัททนายความ
หากประสงค์จดทะเบียนโดยการยื่นคำขอกระดาษแทน สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไชต์ของ Danish Business Authority ที่ http://www.virk.dk/


รูปแบบการจัดตั้งบริษัท

รูปแบบการจัดตั้งบริษัทในเดนมาร์กมีอยู่ 4 รูปแบบหลัก ได้แก่

  1. บริษัทมหาชนจำกัด (A/S) โดยมักจะเป็นบริษัทขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่ง เฉพาะบริษัทA/S เท่านั้นที่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Copenhagen Stock Exchange ได้
  2. บริษัทเอกชนจำกัด (Aps) โดยมักจะเป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง และมักใช้จัดตั้งเป็นบริษัทลูกแบบ fully owned ของบริษัทข้ามชาติ
  3. สาขา (Branch) เพื่อดำเนินกิจกรรมในเดนมาร์กตามเป้าหมายของสำนักงานใหญ่
  4. ตัวแทน (Representative Office) ก่อนที่จะจัดตั้งธุรกิจอย่างถาวรในเดนมาร์ก

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 
A/S ApS สาขา ตัวแทน
การจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนกับ Danish Business Authority ต้องจดทะเบียนกับ Danish Business Authority ต้องจดทะเบียนกับ Danish Business Authority ไม่ต้องจดทะเบียนกับ Danish Business Authority
เงินลงทุนขั้นต่ำ อย่างน้อย 500,000DKK อย่างน้อย 500,000 DKK ไม่มีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ไม่มีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่กำหนดไว้
ความรับผิดชอบ จำกัดเฉพาะมูลค่าของหุ้นที่ถือ จำกัดเฉพาะมูลค่าของหุ้นที่ถือ สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทตัวแทนเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่
การบริหารจัดการ การบริหารแบบสองระดับโดยมีคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนและคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน การบริหารแบบหนึ่งหรือสองระดับ โดยอย่างน้อยต้องมีคณะกรรมการบริหาร 1 คน และอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับด้วย ต้องมีการจดทะเบียนผู้จัดการสาขาอย่างน้อย1 คน ไม่มีข้อกำหนด
ข้อกำหนดเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของฝ่ายบริหาร ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การบัญชี ต้องมีการทำงบการเงินประจำปี ต้องมีการทำงบการเงินประจำปี ต้องยื่นงบการเงินประจำปีเฉพาะของสำนักงานใหญ่ ไม่ต้องมีการทำงบการเงินประจำปี
กฎหมายบริษัท The Danish Companies Act The Danish Companies Act The Danish Companies Act ไม่มี