กฎระเบียบที่ควรรู้


การลงทุน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

  ผู้จัดการทั่วไป ลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มี The Act on Salaried Employees
The Holiday Act
The Holiday Act
การทำสัญญาจ้าง สามารถตกลงกันได้ทุกเรื่อง กฎหมายระบุมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการจ้าง
(The Act on Employment Contracts)
กฎหมายระบุมาตรฐาน  ขั้นต่ำสำหรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการจ้าง
(The Act on Employment Contracts)
ระยะเวลาการทดลองงาน สามารถตกลงกันได้ ไม่เกิน 3 เดือน ระยะเวลาขั้นสูงมีแตกต่างการไปแล้วแต่กรณี
ชั่วโมงการทำงาน สามารถตกลงกันได้ เวลาทำงานโดยเฉลี่ยต้องไม่เกิน 48 ชม. ต่อสัปดาห์ (โดยปกติจะอยู่ที่ 38 ชม. ต่อสัปดาห์) โดยต้องมี ชม. การได้พักผ่อนอย่างน้อย 11 ชม. ก่อนเริมวันทำงานต่อไป เวลาทำงานโดยเฉลี่ยต้องไม่เกิน 48 ชม. ต่อสัปดาห์ (โดยปกติจะอยู่ที่ 38 ชม. ต่อสัปดาห์) โดยต้องมี ชม. การได้พักผ่อนอย่างน้อย 11 ชม. ก่อนเริมวันทำงานต่อไป
การจ่ายเงินเดือนช่วงเวลาป่วย สามารถตกลงกันได้ เงินเดือนเต็มจำนวน (รัฐบาลจะให้เงินทดแทนบางส่วน) เป็นไปตามข้อตกลงร่วม (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน)
สิทธิการลาคลอด - มีสิทธิ์ลา 4 สัปดาห์ก่อนวันกำหนดคลอด 14 สัปดาห์หลังจากวันคลอดและอย่างน้อย32 สัปดาห์สำรับการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (parent leave)
- การจ่ายเงินตอบแทนให้สามารถตกลงกันได้ โดยหากนายจ้างจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้าง รัฐบาลจะให้ค่าทดแทนกับนายจ้าง
- ผู้เป็นบิดามีสิทธิ์ลา 2 สัปดาห์หลังการคลอดและ 32 สัปดาห์สำรับการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร เริ่มหลังจาก 14 สัปดาห์จากวันคลอด
- มีสิทธิ์ลา 4 สัปดาห์ก่อนวันกำหนดคลอด 14 สัปดาห์หลังจากวันคลอดและอย่างน้อย 32 สัปดาห์สำรับการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (parent leave)
- นายจ้างต้องจ่ายร้อยละ 50 ของเงินเดือน 4 สัปดาห์ก่อนวันคลอด และ 14 สัปดาห์หลังวันคลอด (รัฐบาลจะให้ค่าทดแทบสำหรับ 46 สัปดาห์หลังวันคลอด) ทั้งนี้ การจ่ายเงินเดือนอาจเป็นไปตามข้อตกลงรายบุคคลหรือข้อตกลงร่วม (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) ด้วย
- ผู้เป็นบิดามีสิทธิ์ลา 2 สัปดาห์หลังการคลอดและ 32 สัปดาห์สำรับการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร เริ่มหลังจาก 14 สัปดาห์จากวันคลอด แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน
- มีสิทธิ์ลา 4 สัปดาห์ก่อนวันกำหนดคลอด 14 สัปดาห์หลังจากวันคลอดและอย่างน้อย 32 สัปดาห์สำรับการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (parent leave)
- การจ่ายเงินเดือนเป็นไปตามข้อตกลงรายบุคคลหรือข้อตกลงร่วม (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน)
- ผู้เป็นบิดามีสิทธิ์ลา 2 สัปดาห์หลังกาคลอดและ 32 สัปดาห์สำรับการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร เริ่มหลังจาก 14 สัปดาห์จากวันคลอด
วันหยุด สามารถตกลงกันได้ ซึ่งบ่อยครั้งจะเป็นไปตาม Holiday Act 25 วันในช่วงปีที่เริ่มนับจากวันที่ 1  พ.ค. ถึงวันที่ 30 เม.ย. ของปีทัดไป ทั้งนี้ โดยปกติจะมีการตกลงให้ได้  วันหยุดเพิ่มขึ้น 5 วัน 25 วันในช่วงปีที่เริ่มนับจากวันที่ 1 พ.ค. ถึงวันที่ 30  เม.ย. ของปีทัดไป ทั้งนี้ โดยปกติจะมีการตกลงให้ได้วันหยุดเพิ่มขึ้น 5 วัน
การเลิกจ้าง สามารถตกลงกันได้ ซึ่งบ่อยครั่งลูกจ้างจะให้การแจ้งล่วงหน้า 3 หรือ 6 เดือน ส่วนในกรณีนายจ้างจะเป็น 6 หรือ 12 เดือน เวลาการแจ้งล่วงหน้าจะกำหนดไว้ตั้งแต่ 1 – 6 เดือนแล้วแต่ช่วงเวลาการจ้างงาน เวลาการแจ้งล่วงหน้าอาจกำหนดไว้ตั้งแต่ 8 วัน – 3/4 เดือนแล้วแต่ประเภทของงาน (ข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน)

ตามมาตรา 1 (1) ของ Acquisition Act บุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์กและไม่ได้อยู่อาศัย มาก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลารวม 5 ปี สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเดนมาร์กได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) ของเดนมาร์กเท่านั้น

ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงยุติธรรมเดนมาร์กได้ที่

Civil Law Division

Danish Ministry of Justice (Justitsministeriet)

45 72 26 84 00
jm@jm.dk

www.justitsministeriet.dk

โดยทั่วไปการคุ้มครองลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 70 ปีหลังจากที่ผู้ถือลิขสิทธิ์เสียชีวิต โดยการคุ้มครองจะมีผลตั้งแต่การสร้างผลงานขึ้นและไม่มีการลงทะเบียนเพื่อได้รับการคุ้มครอง ในส่วนของสิทธิข้างเคียง (related rights) การคุ้มครองโดยทั่วไป คือ 50 ปี จากวันที่มีการสร้างสรรค์งานขึ้น 

ที่มา : Consolidated Act on Copyright 2014

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

Copyright Division

Ministry of Culture (Kulturministeriet)

+45 33 92 33 70
kum@kum.dk

www.kulturministeriet.dk

การคุ้มครองสิทธิบัตรมีระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีด้วย ซึ่งการยื่นคำขอสามารถกระทำได้ 3 วิธี ได้แก่

  1. การยื่นคำขอต่อ Danish Patent and Trademark Office (มีระบบออนไลน์ที่ https://webforms.dkpto.dk/pa.php)
  2. การยื่นคำขอตามขั้นตอนของ Patent Cooperation Treaty (มีระบบออนไลน์ที่ https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp)
  3. การยื่นคำขอผ่าน European Patent Office (มีระบบออนไลน์ที่ http://www.epo.org/applying.html)

ทั้งนี้ การยื่นคำขอภายใต้ Patent Cooperation Treaty จะสามารถได้รับการคุ้มครองโดยรัฐภาคี ตามที่ระบุในเว็ปไซต์ดังต่อไปนี้
http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

ส่วนการยื่นคำขอผ่าน European Patent Office สามารถได้รับการคุ้มครองโดยประเทศสมาชิก European Patent Organisation ตามที่ระบุไว้ในเว็ปไซต์ดังต่อไปนี้  http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html

เดนมาร์กมีมาตรการและสิทธิประโยชน์ด้านการเงินสำหรับนักลงทุนท้องถิ่นและต่างชาติที่มุ้งเน้นไปในกิจกรรม R&D และมีมาตรการเฉพาะในการให้เงินอุดหนุนสำหรับสาขาดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีชีวภาพ ยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหาร การเกษตร และการขนส่ง

สำหรับรายละเอียดของมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Invest in Denmark ได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

Mr. Nicholas Enersen

+45 3392 1231
nicene@um.dk

หรือหน่วยงาน Invest in Denmark ที่ :

The Trade Council (Ministry of Foreign Affairs of Denmark)

+45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

www.investindk.dk

รัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นให้การปฏิบัติกับนักลงทุนต่างชาติเท่าเทียมกันกับนักลงทุนเดนมาร์ก ดังนั้น จึงไม่มีการตรวจสอบการลงทุนของต่างชาติเป็นพิเศษ

เดนมาร์กกำหนดข้อจำกัดต่อการจัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ด้านกฎหมาย บัญชี และการแพทย์ โดยจะต้องได้รับการรับรองด้านวิชาชีพของเดนมาร์ก และต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการในเดนมาร์กมาก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ต้องได้รับการเห็นชอบดูได้ที่
http://businessindenmark.danishbusinessauthority.dk/authorisationbyprofessions/0/47

นอกจากนี้ เดนมาร์กมีข้อจำกัดต่อนักลงทุนต่างชาติในกิจการด้านอาวุธยุทธภัณฑ์ (defence sector) และในการเป็นเจ้าของเครื่องบิน หรือเรือที่จดทะเบียนในเดนมาร์ก

(ที่มา : Investment Climate Statement 2015 สำหรับเดนมาร์ก จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอนุญาติให้ลงทุนในกิจการด้านอาวุธยุทธภัณฑ์โปรดติดต่อ

Ministry of Justice

+45 72 26 84 00
jm@jm.dk

www.justitsministeriet.dk

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของเครื่องบินที่จดทะเบียนในเดนมาร์กโปรดติดต่อ

Danish Transport Authority

+45 72 21 88 00
info@trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของเรือที่จดทะเบียนในเดนมาร์กโปรดติดต่อ

Danish Maritime  Authority

+45 72 19 60 00
sfs@dmf.dk

www.dma.dk

Invest in Denmark ส่งเสริมให้มีการลงทุนในสาขาเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) การเดินเรือ การออกแบบ และอาหาร โดยจะให้คำปรึกษากับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในสาขาดังกล่าวตามข้อมูลติดต่อดังนี้

เทคโนโลยีสะอาด

นาย Kensuke Nakajima

+81 80 3502 8740

kennak@jm.dk

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย Jack Yang

+86 21 8025 0638

jiayan@um.dk

อาหาร

Ms. Rasmus Beedholm-Ebsen

+45 8993 5107

rasbee@bm.dk

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Ms. Tine Hartmann Nielsen

+45 3392 1350

tiniel@um.dk

การเดินเรือ

นาย Anders Stilling Johansen

+45 3392 0880

andejo@bm.dk

การออกแบบ

นาย Søren Birkelund Pedersen

+45 5143 9675

sorped@bm.dk

ติดต่อหน่วยงาน Invest in Denmark :

The Trade Council (Ministry of Foreign Affairs of Denmark)

+45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

www.investindk.dk