กฎระเบียบที่ควรรู้


ต้นทุนทางธุรกิจ

ภาษีธุรกิจ

ภาษีนิติบุคคล

บริษัทในรูปแบบ A/S ApS และสาขามีอัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 23.5% โดยในปี 2559 จะลดเหลือ 22 % แต่สำนักงานตัวแทนไม่ต้องเสียภาษี อัตราภาษีดังกล่าวถือว่า อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของ EU นอกจากนี้ผู้เสียภาษียังสามารถหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และค่าเสื่อมได้ แทบจะไม่มีเงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคมที่เรียกเก็บจากนายจ้างดังเช่นอีกหลายๆ ประเทศ ไม่มีภาษีทรัพย์สิน (Capital duty & Wealth tax) หรือภาษีการโอนหุ้น (Share transfer duty) โดยทั่วไป เงินปันผลอาจได้รับและแจกจ่ายโดยไม่เสียภาษี

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลได้ที่ : http://www.investindk.com/Establishing-a-business-in-Denmark/Taxation-in-Denmark

ภาษีบุคคลธรรมดา

เดนมาร์กมีระบบภาษีบุคคลธรรมดาที่สลับซับซ้อน ซึ่งรวมถึง

 • เงินช่วยเหลือตลาดแรงงาน (labour market contribution) 8 %
 • ภาษีรัฐ ซึ่งมีอัตราสูงสุด 15 % สำหรับเงินได้ที่เกิน 459,200 DKK หลังจากหักเงินช่วยเหลือตลาดแรงงานแล้ว
 • ภาษีเทศบาล ซึ่งมีอัตราระหว่างประมาณ 22 – 27 % (กรุงโคเปนเฮเกน 23.8%)

ทั้งนี้ อัตราสูงสุดที่บุคคลจะเสียภาษีของรัฐและเทศบาลรวมกันต้องไม่เกิน 51.95 %
รายละเอียดอัตราภาษีดูได้ที่ : http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=79885&vId=0

(ที่มา: Danish Customs and Tax Administration หรือ SKAT ปี 2558)


การจ้างแรงงาน

ค่าแรงขั้นต่ำและค่าล่วงเวลา

ไม่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย ซึ่งค่าจ้างนั้นจะแตกต่างกันไปตามหมวดและบริษัท ซึ่งโดยปกติแล้วค่าจ้างจะมีการเจรจาใหม่เป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานของบางสาขาอาซีพจะเจรจากับสมาคมนายจ้างเพื่อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ ส่วนค่าล่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างพนักงานและบริษัท ซึ่งมักจะเป็นร้อยละ 50 - 100 ของค่าจ้างปกติ

การจ้างแรงงานต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีสัญชาติประเทศนอร์ดิกหรือ EU/EEA จะต้องมีใบอนุญาตในการพำนักและทำงานในเดนมาร์ก โดยข้อพิจารณาสำคัญสองประการ คือ มีบุคคลอื่นในเดนมาร์กหรือ EU/EEA ที่มีคุณสมบัตรในการที่จะทำงานเดียวกัน หรือไม่ และงานนั้นต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ โดยปกติแล้วจะไม่มีการออกใบอนุญาตการทำงานสำหรับงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ

คำขอใบอนุญาตการพำนักและทำงานสมารถยื่นได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย มีขั้นตอนและข้อกำหนดตามที่ระบุในเว็บไซต์
http://thailand.um.dk/en/travel-and-residence/going-to-denmark/residence-and-work-permit/

ประกันสังคม

นายจ้างไม่ต้องจ่ายประกันสังคม แต่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือประเภทอื่น เช่น โครงการบำนาญเสริม Arbejdsmarkedets Tillaespension (ATP) โดย Deloitte ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและตรวจบัญชีข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ได้ประเมินในรายงาน Working and Living in Denmark 2015 ว่าเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 - 10,000 DKK ต่อลูกจ้างต่อปี

อ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
Working and living in Denmark

(ที่มา: Working and living in Denmark - A brief introduction to tax, social security and immigration.
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/tax/Deloitte-Working-living-in-Denmark.pdf )


ค่าเช่าต่างๆ

การกำหนดราคาของทรัพย์สินเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งมักจะดำเนินการผ่านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ อายุ และคุณภาพ เป็นต้น

บริษัทสามารถเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งค่าเช่ารายปีสำหรับอาคารสำนักงานในส่วนพื้นที่โคเปนเฮเกนนั้น โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 700 - 2,500 DKK ต่อตารางเมตร (ตามการประเมินเมื่อปี 2556 โดย UHY ซึ่งเป็นเครื่อยข่ายบริษัทตรวจสอบัญชีและบริษัทที่ปรึกษาที่มีสำนักงานอยู่กว่า 290 แห่งทั่วโลก) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่และการตกแต่ง เป็นต้น


อัตราค่าบริการต่างๆ

 • ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา
  ค่าไฟฟ้า (2558): ประมาณ 25.32 - 31.26 เอือร์ / กิโลวัตต์ชั่วโมง
  ค่าน้ำ (2557): 62.66 DKK / ลูกบาศก์เมตร สำหรับการใช้น้ำ 83.6 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 • อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์เครื่อนที่แบบจ่ายหล่วงหน้า (ทั่วไป) (2558)
  0.5 DKK - 1 DKK /นาที
 • อัตราค่าบริการอินเตอร์เนทแบเคเบิล/ADSL (6 Mbps ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล) (2558)
  100DKK - 220 DKK /เดือน
 • ค่าบริการพื้นฐาน (ไฟฟ้า การทำความอบอุ่น น้ำ และเก็บขะยะ) สำหรับห้องชุดขนาด 85 ตารางเมต (2558)
  DKK 984 - 1606 DKK/ เดือน

(ที่มา: เว็บไซต์ Numbeo.com บริษัท Dong Energy และสมาคม Danva)