กฎระเบียบที่ควรรู้


การค้า

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือที่มีการจดทะเบียนกับ Danish Trademark and Patent Office จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจช่วยกระบวนการทางกฎหมายให้รวดเร็ว และง่ายขึ้นหากมีกรณีของการละเมิดสิทธิ อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุทุกๆ 10 ปี

ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ได้ที่: https://webforms.dkpto.dk/vm.php?lang=ENG

เดนมาร์กเป็นสมาชิก EU การจดทะเบียน Community Trademark กับ Office of Harmonization in the Internal Market (OHIM) จะได้รับการคุ้มครองในเดนมาร์กและประเทศ EU อื่น ๆ ด้วย

OHIM มีบริการจดทะเบียนออนไลน์ที่: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/apply-now

นอกจากนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังกระทำได้ตามขั้นตอนของ Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks อีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนสามารถดูได้ที่: http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/dk.html

เดนมาร์กเป็นประเทศสมาชิก EU การกำหนดนโยบายด้านการนำเข้าและกฎระเบียบทางการค้าจึงต้องเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับของ EU เพื่อให้มาตรฐานต่างๆ เช่น ด้านสุขอนามัย ฉลากและการหีบห่อ และความปลอดภัย เกิดการบูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียวกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ประเทศสมาชิก EU ยังมีระบบการเก็บภาษีต่อประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Common Customs Tariff และการค้าภายใน EU จะไม่มีการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก EU ด้วยกัน

การจดทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก

ผู้ใดที่ประสงค์จะนำสินค้าเข้าเดนมาร์กจากประเทศที่ไม่ใช้สมาชิก EU หรือส่งออกไปประเทศที่ไม่ใช้สมาชิก EU จะต้องจดทะเบียนเพื่อรับหมายเลข EORI ซึ่งหมายเลขนี้จะถูกบันทึกไว้ในทะเบียนบริษัทที่ใช้โดยประเทศใน EU ทุกประเทศ

การจดทะเบียนสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ที่:
http://www.virk.dk


สินค้าที่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร

สินค้านำเข้าเดนมาร์กที่ส่งมาจากประเทศที่ไม่ใช้ประเทศสมาชิก EU และยังไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรของประเทศสมาชิก EU ประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรของเดนมาร์ก

ผู้นำเข้าหรือตัวแทนสามารถยื่นใบ Single Administrative Document (SAD) ไปยังสำนักงานศุลกากรที่มีอำนาจหน้าที่ หรือ
ทางระบบออนไลน์ที่ :
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1971003


ภาษีนำเข้า

โปรดตรวจสอบข้อมูลภาษีนำเข้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งสินค้ามายังเดนมาร์กกับหน่วยงาน Danish Tax and Customs Administration (SKAT) ที่ +45 72 22 18 18 หรือทางอีเมลที่ https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=5050 

ทั้งนี้ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ : http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/cd/query.jsf?conversationId=24722


มาตรการด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และเทคนิค

สินค้าบางประเภทโดยเฉพาะสินค้าอาหารอาจถูกควบคุมมาตรการด้านสุขอานามัยที่เข้มงวด ซึ่งมีไว้เพื่อปกป้องสุขอนามัยของผู้บริโภค สัตว์ และพืช
ตัวอย่างมาตรการมีดังเช่น การควบคุมปริมาณสารปนเปื้อน การตรวจสอบด้านสุขอนามัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากประเทศส่งออกและประเทศนำเข้า ข้อมูลที่ต้องระบุในฉลาก

ส่วนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจะใช้กับเคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างมาตรการมีดังเช่น การห้ามนำเข้า การขออนุญาตในการนำเข้า ข้อมูลที่ต้องระบุในฉลาก และวิธีการหีบห่อ นอกจากนี้ สัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) หรือสินค้าที่มีส่วนประกอบสัตว์และพืชเหล่านี้ อาจถูกห้ามนำเข้า หรือมีข้อกำหนดด้านเอกสารสำหรับการนำเข้า

มาตรการด้านเทคนิคจะบังคับใช้กับสินค้าหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อาหาร สิ่งทอ เครื่องสำอาง เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์
ตัวอย่างมาตรการมีดังเช่น ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การตรวจสอบด้านมาตรฐานทางเทคนิค การแต่งตั้งตัวแทนท้องถิ่นในการจำหน่ายสินค้า ข้อมูลที่ต้องระบุในฉลาก และวิธีการหีบห่อ

สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นว่าสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งจะถูกควบคุมโดยมาตรการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใดบ้างที่ :

http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/ccrm/search.jsf?conversationId=24723

และสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์กได้ตามข้อมูลที่

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_dk11_01v001/dk/main/ovr_dk_010_0612.htm

สินค้าห้ามนำเข้า

สินค้าที่ห้ามนำเข้ามีดังเช่น สารทำลายโอโซน (ozone depleting substances) และสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (persistent organic pollutants) บางประเภท และสินค้าบางประเภทที่อาจนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทรมาน

โปรดตรวจสอบข้อมูลภาษีนำเข้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งสินค้ามายังเดนมาร์กกับหน่วยงาน Danish Tax and Customs Administration (SKAT) ที่ +45 72 22 18 18 หรือทางอีเมลที่ https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=5050

ทั้งนี้ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ : http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/ccrm/search.jsf?conversationId=24723


สินค้าที่ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้า (Import Licence)

สินค้านำเข้าโดยทั่วไปไม่ได้มีข้อกำหนดที่ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้า เว้นแต่ สินค้าบางประเภท เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์บางชนิด สินค้าอาหารบางประเภท และสินค้าอันตรายบางอย่าง

หน่วยงานของเดนมาร์กที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตนำเข้า : Ministry of Business and Growth และ Danish Business Authority ในกรณีที่เป็นใบอนุญาตสำหรับสินค้าเกษตร : Ministry for Food, Agriculture and Fisheries และ Danish Agrifish Agency

ตรวจสอบในเบื้องต้นว่าสินค้าถูกกำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ได้ที่ :
http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/ccrm/search.jsf?conversationId=24723


สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก

สินค้าที่ต้องได้รับการเห็นชอบเพื่อการส่งออกส่วนใหญ่เป็นอาวุธและสินค้าที่อาจนำไปใช้ในทางการทหารได้นอกเหนือไปจากการใช้แบบทั่วไป (dual use products) โดยกฎระเบียบที่ใช้บังคับจะขึ้นอยู่กับประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างกรณีที่ส่งออกไปในประเทศ EU กับประเทศที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น อิหร่านและเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ ควรนึงว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คำนิยามสินค้าแบบกว้างโดยรวมถึงการส่งออกเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสามารถดูได้ที่:
http://danishbusinessauthority.dk/technical-assistance

ผู้ส่งออกมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการส่งออกสินค้า เทคโนโลยี หรือการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านการควบคุมการส่งออกหรือไม่ ซึ่งผู้ส่งออกควรตรวจสอบให้ดีว่าลูกค้าจะนำสินค้าไปใช้ในทางพลเรือนและในบริบทที่สงบ หากมีความไม่แน่ใจ ผู้ส่งออกควรปรึกษาหารือกับ Danish Business Authority เนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้รับความเห็นชอบในการส่งออกอาจนำไปสู่ความผิดทางอาญาได้

รายการสินค้าที่ต้องได้รับความเห็นชอบในการส่งออกถูกจำแนกไว้เป็นหวดหมู่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง วัสดุและอุปกรณ์นิวเคลียร์ สิ่งอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคมและการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลเซ็นเซอร์ และเลเซอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทสินค้าควบคุมสามารถดูได้ที่: http://danishbusinessauthority.dk/control-list

หากผู้ส่งออกมีความสงสัยว่าสินค้าใดๆ ก็ตามอาจถูกนำไปใช้ในวิธีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง (weapons of mass destruction) หรือการผลิตอาวุธ โดยเฉพาะในประเทศที่ถูกการห้ามส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ควรติดต่อ Danish Business Authority เพื่อรับคำแนะนำ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการส่งออกได้ที่ : http://danishbusinessauthority.dk/eu-and-international