หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ


หน่วยงานภาคเอกชน


Danish Chamber of Commerce

Business Contact Centre Kampmannsgade, Boersen DK-1217 COPENHAGEN K Denmark

+45 7013 1200, +45 3395 0556
+45 3332 5216
hts@hts.dk, bcc@hts.dk
www.hts.dk


Danish-Thai Chamber of Commerce

5th floor Phayathai Building B 34 Phayathai Road Bangkok 10400 Thailand

+66 2354 5220
+66 2354 5221
www.dancham.or.th

Confederation of Danish Industries

International Trade & Market Devpt 18, H.C. Andersens Boulevard DK-1787 COPENHAGEN V ,Denmark

+45 3377 3377
+45 3377 3300, +45 3377 3760
di@di.dk, cat@di.dk
www.di.dk


Copenhagen Capacity

Nørregade 7 B DK-1165 Copenhagen K Denmark

+45 3322 0222
info@copcap.com
www.copcap.comConsortium for Global Talent

Co Novo Nordisk A/S, Krogshøjvej 30, building 8Y.4 DK-2800 Bagsværd

+45 3079 7909
tine.horwitz@globaltalent.dk
www.consortiumforglobaltalent.dk