เกร็ดการทำธุรกิจ


ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินโครนเดนมาร์ก (DKK) ตรึงอยู่กับสกุลเงินของสหภาพยุโรป หรือ ยูโร (Euro) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินหรือเศรษฐกิจในยุโรปจะมีผลกระทบต่อเดนมาร์กด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่าง
เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 หรือมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ เนื่องจากรัฐบาลหรือธนาคารของประเทศต้องมีเงินสำรอง (Reserved Currency) เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการผันแปรของเงินสกุล


กฏระเบียบ

อาจมีการเคร่งครัดในด้านกฏระเบียบต่างๆ เพื่อการรักษาสวัสดิภาพของประชากรและปกป้องผลประโยชน์ของของประเทศในด้านเศรษฐกิจ เช่น มาตราการที่เข้มงวดขึ้นในเชิง ความโปร่งใส การคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอื่น ๆ ที่อาจมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดที่สูงขึ้นหรือ เพิ่มภาษีรายได้และอาจมีผลกระทบต่อในด้านลบการลงทุน


ปัญหาของการจัดตั้ง SME ในประเทศที่พัฒนาแล้ว

แม้ว่าการก่อตั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปัจจัยสำคัญสำหรับความก้าวหน้าของบริษัทโลก เนื่องมาจากการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ แต่บริษัทดังกล่าวนั้น ก็มักเผชิญปัญหาในด้านการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ เมื่อเทียบกับบริษัทสากลที่ใหญ่กว่า   เช่น  ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนเทคโนโลยี ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน อุปสรรค์ในการค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ ไม่มีเวลา หรือทรัพยากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการ เป็นต้น