เกร็ดการทำธุรกิจ


ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการลงทุนในพื้นที่

โดยทั่วไปแล้ว การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของประเทศและการเข้าใจสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมในประเทศเจ้าภาพเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน ประเทศเดนมาร์กได้รับการยกย่องว่ามีระดับการทุจริตในระบบราชการที่ต่ำสุดเป็นอันดับต้น ซึ่งส่งผลให้การแบ่งเขตอำนาจ และการดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศ ดังนั้นนักลงทุนมีความจำเป็นที่จะตอบสนองกฎเกณฑ์ที่สำคัญ หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือการลงทุน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฏระเบียบแล้ว การเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจก็เป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนเช่นกัน สังคมและผู้บริโภคในเดนมาร์กให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ผลิตภัณฑ์สี่เขียว (green products) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมทางการค้า (Fair trade) กิจกรรมทางธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภคในเดนมาร์กมีความเปลี่ยนแปลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะดำเนินการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เกาะกระแสข่าวสารทั้งในและนอกประเทศ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรจะเข้าใจและปฏิบัติตามความต้องการของสิ่งแวดล้อม

นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในอุตสาหกรรมที่สำคัญเดนมาร์ก เช่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและชีววิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และอุตสาหกรรมทางทะเล เนื่องจากรัฐบาลเดนมาร์กมีนโยบาลการลงทุนสนับสนุนภาคธุรกิจเหล่านี้ผ่านช่องทางต่างๆ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีโอกาสที่จะเรียนรู้จากเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว

ข้อควรคำนึงสำหรับการลงทุนในเดนมาร์ก

  • ผู้ที่ประสงค์จะส่งออกมายังประเทศเดนมาร์กควรตรวจสอบกฏระเบียบการนำเข้า และภาษีศุลกากร ของอียูและเดนมาร์ก ซึ่งอาจมีโควต้าในสินค้าบางชนิด และติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบอยู่เสมอ
  • การลงทุนในเดนมาร์กอาจต้องใช้เงินลงทุนเพื่อหมุนเวียนในระดับสูง เช่นทุนการจัดตั้งธุรกิจขั้นต่ำ การจัดหาผู้จัดจำหน่าย (Supplier and Distributors) การตลาด/ โฆษณา การลงทุนเพื่อขยายกิจการ เป็นต้น
  • ทำกระบวนการขอใบอนุญาติต่างๆ ไปตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้ และไม่ละเลยกฏระเบียบที่เกี่ยวกับ แรงงาน สิ่งแวดล้อม การแข่งขัน ซึ่งการละเมิดกฏระเบียบอาจมีโทษปรับ หรือ ทางอาญา
  • เข้าใจวัฒนธรรมการทำธุรกิจในเดนมาร์กที่ต่างจากประเทศไทย ซึ่งมีความโปร่งใสและเท่าทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เปิดรับข้อมูลและแนวทางการทำธุรกิจ เรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์
  • ประเทศเดนมาร์กมีประกรชาวไทยอาศัยอยู่จำนวนมากที่สามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา หากผู้ลงทุนมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานที่สามารถติดต่อกับธุรกิจในประเทศไทย สามารถจ้างกลุ่มแรงงานนั้นได้
  • ตรวจสอบโอกาศเงินสนับสนุนและสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐบาล
  • ราคาเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการทำธุรกิจ มาตรฐานคุณภาพสินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา ความเป็นพันธมิตรการค้าที่ดีต่อกันเป็นปัจจัยสำคัญในการติดต่อธุรกิจกับเดนมาร์ก