เกร็ดการทำธุรกิจ


พฤติกรรมผู้บริโภค

ประชากรเดนมาร์กในปัจจุบันมีแนวคิดหลังยุควัตถุนิยม (Post-materialism) เช่นในด้านการแสดงออกและคุณภาพชีวิต นักทฤษฎีโรนัลด์ อิงเกอลฮาท (Ronald Inglehart) และอับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) ชี้เหตุผลที่ทำให้ประชากรรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปสู่หลังยุควัตถุนิยมที่เกี่ยวกับการไม่ได้ประสบเหตุการณ์สงครามโลก และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจหลังสงครามร่วมกับระบบสวัสดิการที่ทันสมัย มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นของโลก และมีอำนาจการซื้อ (Purchasing Power Parity) ที่จัดเป็นอันดับที่ 10 ของโลก อีกทั้งเดนมาร์กมีระบบสวัสดิการที่ทำให้ประชากรรู้สึกปลอดภัย ได้รับการช่วยเหลือในระยะการว่างงาน การศึกษาและค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ดัชนีชี้ความมั่นใจของผู้บริโภคในเดนมาร์กเพิ่นขึ้นจาก 140 เท่าตัว จากปี 2555-2556 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 20 % ในทุกปี เป็นผลมาจากสถานการเศษฐกิจที่มั่งคง มีการเพิ่มจำนวนการออมทรัพย์สิน การจับจ่ายในทุกภาคมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งปริมาณการบริโภคในทุกอุตสาหกรรมเพิ่มจำนวนขึ้นในทุกส่วน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ยกเว้น เครื่องดื่มแอล์กอฮอล ยาสูบ เสื้อผ้าและรองเท้า การเช่าอสังหาริมทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

หน่วย: ตัวเลขสุทธิ

มกราคม 2015

กุมภาพันธ์ 2015

มีนาคม 2015

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

9

9.1

13.9

สถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนในช่วง12 เดือน

8.3

4.1

5.7

สถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนในช่วง12 เดือนข้างหน้า

11.8

14

17.1

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศในช่วง12 เดือน

13.6

12.2

20.2

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศในช่วง12 เดือนข้างหน้า

16.6

17.6

25.6

การซื้อสินค้าที่สำคัญในปัจจุบัน

-5.3

-2.3

1.1

การพัฒนาราคาของผู้บริโภคในช่วง12 เดือน

-15.5

-19.1

-18.6

การพัฒนาราคาของผู้บริโภคในช่วง12 เดือนข้างหน้า

8.1

11.6

12.4

แนวโน้มการว่างงานในช่วง12 เดือนข้างหน้า

-8

-9.7

-17

การซื้อสินค้าที่สำคัญในช่วง12 เดือนข้างหน้า

-2.8

-3.8

-2.6

เงินฝากออมทรัพย์ในปัจจุบัน

58.3

59.8

57.9

เงินฝากออมทรัพย์ในช่วง12 เดือนข้างหน้า

24

24.9

30.4

สถานการณ์ทางการเงินทั่วไปของครัวเรือนในปัจจุบัน

25.1

22.5

24.4

ที่มา: Statistics Denmark, http://www.dst.dk/en/Statistik/emner/forbrug/forbrugerforventninger.aspxการบริโภคภาคครัวเรือนประจำปี

หน่วยราคา: ราคาจริง | กลุ่มภาคครัวเรือน: ยอดรายได้ของครัวเรือน| หน่วย: DKK ต่อครัวเรือน

2008:2010

2009:2011

2010:2012

2011:2013

การอุปโภคบริโภคโดยรวม

274 257.4

285 044.2

282 894.2

280 659.0

อาหาร

27 149.9

27 913.1

28 155.7

27 825.4

เครื่องดื่มและยาสูบ

9 984.0

9 305.0

8 939.9

7 890.7

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

15 559.1

15 622.7

14 382.5

15 070.2

ค่าเช้า ที่อยู่อาศัย

61 553.9

62 240.1

61 751.4

60 086.6

ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง

18 640.9

21 729.3

19 196.1

19 018.7

เฟอร์นิเจอร์, เครื่องตกแต่ง, บริการสำหรับครัวเรือน ฯลฯ

14 945.9

15 912.4

16 013.2

16 030.3

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การบริการทางการแพทย์

7 251.6

7 070.1

6 887.2

6 865.8

ยานพาหนะ

12 017.6

16 242.9

16 701.3

15 300.2

การบริการขนส่งและการสื่อสารอื่น ๆ

34 801.9

36 394.7

37 402.9

38 477.8

กิจกรรมนันทนา การบันเทิงและการเดินทาง

33 818.3

33 874.3

35 715.3

34 573.7

สินค้าและบริการอื่น

38 534.5

38 739.5

37 748.6

39 519.5