รู้จักเดนมาร์ก

ระบบโลจิสติกส์

เดนมาร์กมีระบบการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศดีมาก สามารถเชื่อมโยงติดต่อไปทั่วยุโรป ทำให้การเดินทางภายในประเทศและภายในยุโรปเป็นไปโดยสะดวก ทั้งนี้ ทำเลที่ตั้งของเดนมาร์กยังช่วยเอื้ออำนวยต่อการเป็นศูนย์กลางในการ กระจายสินค้าต่อไปยังกลุ่มประเทศนอร์ดิก อีกทั้งสามารถเป็นประตูไปสู่กลุ่มประเทศบอลติกได้

คุณภาพของการขนส่งเป็นกุญแจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนให้เดนมาร์กเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  รัฐบาลเดนมาร์กได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย การลงทุนจากรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบเพื่อให้การคมนาคมในประเทศมีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นและปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการค้ากับนานาประเทศในอนาคต

วิธีการขนส่งสินค้าในประเทศที่พบมากที่สุดคือการขนส่งโดยรถบรรทุก คิดเป็นร้อยละ 86 ของการขนส่งทั้งหมด ที่เหลือเป็นการขนส่งโดยเรือ รถไฟ และการขนส่งทางอากาศ สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ วิธีการขนส่งที่พบบ่อยที่สุดคือการขนส่งโดยเรือ คิดเป็นร้อยละ 64 ของทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การขนส่งทางบก โดยรถบรรทุก คิดเป็นร้อยละ 10 ในขณะที่การขนส่งทางรถไฟมีร้อยละ 8


รถไฟและรถไฟใต้ดิน

เครือข่ายรถไฟของเดนมาร์กมีความยาวประมาณ 2,667 กิโลเมตร ร้อยละ 81 ของการดำเนินงานอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม เส้นทางการเดินรถครอบคลุมบริเวณกว้าง รวมถึงพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง

ในระดับท้องถิ่นหรือชานเมือง รถไฟใต้ดิน หรือ Copenhagen Metro ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน 2550 เป็นบริการการเดินทางที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในกรุงโคเปนเฮเกนนั้นรถไฟใต้ดินได้เชื่อมโยงใจกลางเมืองกับพื้นที่ชานเมืองและสนามบินโคเปนเฮเกน ซึ่งทำให้การเดินทางจากสนามบินไปยังศูนย์กลางของโคเปนเฮเกนใช้เวลาเพียง 14 นาที และรถไฟใต้ดินออกจากชานชลาทุก 4 นาที ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินในโคเปนเฮเกนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างส่วนต่อขยาย ซึ่งโครงการซิตตี้เซอร์เคิล (Cityringen) จะขยายเส้นการจราจรเป็นเส้นวงกลมรอบเมืองหลวงครอบคลุมพื้นที่ 15.5 ตารางกิโลเมตร และเพิ่มจำนวนสถานีรถไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 17 สถานี โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการในปี  2561


ท่าเรือ

เดนมาร์กเป็นประเทศติดทะเล ท่าเรือของเดนมาร์กนับเป็นประตูไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติกและภูมิภาคบอลติก การคมนาคมและขนส่งทางเรือจึงมีความสำคัญต่อเดนมาร์กมาเป็นเวลาช้านาน กว่าร้อยละ 80 ของการค้าระหว่างประเทศของเดนมาร์กใช้บริการการขนส่งทางเรือ ปัจจุบัน ท่าเรือต่างๆ ทั่วเดนมาร์กให้บริการการโดยสารทางเรือแก่ประชาชน 48 ล้านคนต่อปี และให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นจำนวนกว่า 109 ล้านตันต่อปี

ท่าเรือขนส่งผู้โดยสารที่สำคัญของเดนมาร์ก ได้แก่ Helsingør, Rødbyhavn, Frederikshavn, Sjællands Odde และ Esbjerg ในขณะที่ท่าเรือขนส่งสินค้าของเดนมาร์กที่สำคัญ ได้แก่ Fredericia, Aarhus, Copenhagen, Helsingør และ Esbjerg

ท่าอากาศยาน

สนามบินโคเปนเฮเกน (Kastrup) สามารถรองรับผู้โดยสาร 26.6 ล้านคนต่อปี หรือประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจากเดนมาร์ก สนามบินโคเปนเฮเกนเป็นจุดเชื่อมต่อการบินระหว่างเดนมาร์กกับอีก 140 จุดหมายปลายทางทั่วโลก

 
เครือข่ายถนน

เครือข่ายถนนในเดนมาร์กมีระยะทางประมาณ 73,574 กิโลเมตร ในจำนวนดังกล่าว 1,130 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 5 เป็นทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ และอยู่ภายใต้การจัดการของรัฐบาล ในขณะที่อีกร้อยละ 95 อยู่ภายใต้การจัดการของเทศบาลท้องถิ่น


สะพานเชื่อม

 ในปัจจุบัน เดนมาร์กเป็นผู้ดูแล The Great Belt Fixed-Link สะพานที่เชื่อมโยงเกาะ Fyn และเกาะ Sjaelland ของเดนมาร์ก และสะพาน Oresund ซึ่งเชื่อมระหว่างเดนมาร์กกับสวีเดน การใช้บริการของสะพานทั้งสองนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมี สะพาน Fehmarn Belt เชื่อมระหว่างเดนมาร์กกับเยอรมนี ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการสาธารณชนได้ในปี 2563