สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม


สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจของเดนมาร์กประกอบด้วย 3 ภาคที่สำคัญ ได้แก่

ภาคเกษตรกรรม

เดนมาร์กเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคํญประเทศหนึ่งของโลก โดยเกษตรกรชาวเดนมาร์กสามารถผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรกว่า 15 ล้านคนต่อปี ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรที่มีในเดนมาร์กถึง 3 เท่า การเพาะปลูกส่วนใหญ่ในเดนมาร์กเป็นการเพาะปลูกธัญพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในการเพาะปลูกกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนั้น เดนมาร์กยังปลูก rape seed ต้นบีทและมันฝรั่งอีกด้วย สำหรับทางด้านปศุสัตว์และประมง เดนมาร์กมีการเลี้ยงวัวเนื้อ วัวนม หมู สัตว์ปีก ปลาและขนสัตว์ทั้งเพื้อใช้ในประเทศและส่งออก


ภาคบริการ

ธุรกิจในภาคบริการที่สำคัญ อาทิ พลังงาน บริการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โฆษณา บริษัทจัดหางานชั่วคราว บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การสำรวจตลาดและสำรวจความคิดเห็น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบัญชี


ภาคอุตสาหกรรม

  1. อุตสาหกรรมสินค้าอาหาร เป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก โดยมีสินค้าที่ส่งออกสำคัญ ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่ วัว ผลิตภัณฑ์ประเภทนม เนย เบียร์ สินค้าประมง
  2. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย ได้แก่ ตู้แช่แข็ง/แช่เย็นในรถบรรทุก/เรือ
  3. อุตสาหกรรมเคมีเพื่อป้องกันแมลง และโรคพืช
  4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ ขนมิ้งค์ เสื้อผ้า
  5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  6. อุตสาหกรรมเภสัชกรรม โดยเดนมาร์กเป็นประเทศผู้นำประเทศหนึ่งในโลกที่ผลิตอินซูลินส่งออกไปจำหน่ายในตลาดโลก
  7. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ กังหันลม
  8. อุตสาหกรรม Software อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
  9. อุตสาหกรรมการต่อเรือ

ธุรกิจอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของเดนมาร์กจะมีขนาดกลาง (Medium-sized industry) โดยธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญของเดนมาร์ก และธุรกิจที่มีการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กลุ่มบริษัท A.P. Moller ซึ่งมีบริษัทเดินเรือ Maersk Line รวมอยู่ด้วย บริษัท Danfoss (เทคโนโลยีตู้เย็น), บริษัท Grundfos (เครื่องสูบน้ำ), บริษัท Novo Nordisk (สินค้าทางเภสัชกรรม), บริษัท Vestas (กังกันลม), เบียร์ Carlsberg และ Tuborg และรองเท้า Ecco เป็นต้น

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของเดนมาร์กเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง (Medium-sized industry) โดยธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญของเดนมาร์ก ซึ่งธุรกิจที่มีการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กลุ่มบริษัท A.P. Moller ซึ่งมีบริษัทเดินเรือ Maersk Line รวมอยู่ด้วย บริษัท Danfoss (เทคโนโลยีตู้เย็น), บริษัท Grundfos (เครื่องสูบน้ำ), บริษัท Novo Nordisk (สินค้าทางเภสัชกรรม), บริษัท Vestas (กังหันลม), เบียร์ Carlsberg และ Tuborg และรองเท้า Ecco เป็นต้น